null

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 718 561, DIČ: 2020252432, DIČ: SK2020252432, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, odd: Sro, číslo vložky: 14730/B a našimi zákazníky, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi HEVIX spol. s r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (konečným spotřebitelem) prostřednictvím internetu a jejímž předmětem je nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách https://sepea.eu.

 

Provozovatel obchodu ("Prodávající"):

HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovensko

Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava 1

Oddělení: Sro

Číslo vložky: 14730/B

Číslo spisu: Sro/83060/Bratislava 1

IČO: 35 718 561

Číslo DPH: SK2020252432

Číslo bankovního účtu: SK1983300000002601632192 (Fio banka)

 

Důležité telefonní kontakty:

Dotazy týkající se správného použití zboží: region Slovensko +421 918 621 847, region Česká republika +420734510989

Zrušení objednávky: region Slovensko +421 915 262 135, region Česká republika +420734510989

Hlášení poškozené zásilky nebo neúplného obalu (po převzetí): region Slovensko +421 915 262 135, region Česká republika +420734510989.

Hlášení o nehodách způsobených vadami zboží nebo výrobků: region Slovensko +421 915 262 135, region Česká republika +420734510989.

Záruční reklamace: region Slovensko +421 915 262 135, region Česká republika +420734510989

 

Důležité e-mailové kontakty:

Objednávky a dotazy týkající se správného použití zboží: obchod@sepea.eu

Záruční reklamace: obchod@sepea.eu

 

I. Definice pojmů

 1. "Zboží" je jakýkoli produkt, včetně souvisejících služeb, prodávaný prostřednictvím webových stránek. https://sepea.eu
  "Prodávajícím" je HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 718 561, DIČ: 2020252432, DIČ: SK2020252432, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, odd: Sro, číslo vložky: 14730/B.

 2. "Kupující" nebo "spotřebitel" je subjekt, který uzavřel s prodávajícím smlouvu o koupi zboží a který vystupuje jako konečný spotřebitel, tj. kupuje výrobek pro vlastní potřebu, nikoli v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. V případě, že kupující kupuje zboží v postavení podnikatelského subjektu, je vyloučena účinnost smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím podle článku VIII Všeobecných obchodních podmínek. Záruční doba v případě nákupu výrobků podnikatelem nebo jinou právnickou osobou začíná běžet od okamžiku převzetí výrobku, bez ohledu na okamžik, kdy kupující výrobek prodal nebo předal třetí osobě.

 

II. Povaha prodávaného zboží

 1. Používání zboží nenahrazuje poskytování zdravotní péče a samo o sobě nemá pro spotřebitele léčebnou nebo diagnostickou funkci.

 2. Na základě výsledků získaných pomocí zakoupeného zboží není možné stanovit diagnostické závěry nebo určit léčbu bez konzultace s ošetřujícím lékařem. Proto je nutné všechny získané výsledky konzultovat s ošetřujícím lékařem.

 

III. Objednávání zboží

 1. Kupující může zadat objednávku prostřednictvím webových stránek. https://sepea.eu, telefonicky na čísle 0918 621 847 (Slovensko) nebo +420734510989 (Česká republika) nebo e-mailem. Prodávající následně potvrdí přijetí objednávky telefonicky prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

 2. Za řádně specifikovanou objednávku se považuje objednávka, která obsahuje specifikaci zboží - uvedení jeho druhu, ceny a množství, jakož i volbu způsobu dodání zboží a ceny za dodání zboží, způsob a termín úhrady objednávky. Takto potvrzená objednávka (její část) prodávajícím se považuje za závaznou pro obě strany.

 3. Potvrzením objednávky kupující zároveň potvrzuje pravdivost a správnost údajů uvedených v objednávce, dosažení věku min. 18 let a souhlasí s níže uvedenými podmínkami.

 4. Kupující se zavazuje zaplatit celou kupní cenu za objednané a dodané zboží, včetně nákladů spojených s doručením zboží (pokud si nezvolil osobní odběr).

 

IV. Postup vyřizování objednávek a jejich zrušení

 1. Na stránce eshopu si kupující vybere zboží a vloží je do košíku. Kupující si zvolí jeden ze způsobů dodání zboží podle možností nabízených elektronickým formulářem na stránkách eshopu. Následně Kupující zadá kontaktní údaje do elektronického formuláře a odešle objednávku.

 2. Pokud s datem a způsobem doručení nesouhlasíte, můžete objednávku telefonicky zrušit nebo změnit adresu pro doručení, a to nejpozději v den odeslání objednávky. Telefonicky/e-mailem můžete objednávku zrušit bez udání důvodu.

 3. Objednávku lze zrušit e-mailem/telefonicky do 12 hodin od jejího zadání. Zrušení objednávky musí být prodávajícímu zasláno e-mailem a zároveň musí být zrušení objednávky potvrzeno telefonicky (na kontakty uvedené v úvodu Všeobecných obchodních podmínek), neboť objednávka již mohla být zpracována a odeslána na adresu uvedenou kupujícím.

 4. Žádáme o zaslání vzorku nejpozději do 6 měsíců od zakoupení testu.

 

V. Ceny a platební podmínky

 1. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek v eshopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.

 2. Prodávající garantuje dodání zboží nebo provedení služby za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží kupujícím.

 3. Cena zboží je uvedena za jednotku /kus/, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak. Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho dodání kupujícímu. Tyto náklady hradí kupující.

 4. Všechny ceny zboží a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

 5. Cena zboží označeného jako "Akce" platí do vyprodání zásob daného druhu zboží.

 6. Kupující může provést platbu za zboží formou:

 7. na dobírku při převzetí zboží nebo

 8. bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č.: SK1983300000002601632192 s uvedením VS: číslo objednávky, 

 9. nebo prostřednictvím online platby přes platební bránu v eshopu.

 10. Nevyzvedne-li si kupující objednané zboží na dobírku ve stanovené lhůtě na poště nebo nevyzvedne-li si je v sídle prodávajícího, má prodávající právo objednávku zrušit, čímž dojde k ukončení obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Ke každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad) nebo blok z evidence, kde bude zboží uvedeno po jednotlivých položkách s počtem kusů, manipulačním poplatkem.

 

VI. Způsob dodání zboží

 1. Objednávka je obvykle odeslána do 1-3 pracovních dnů. V případě, že zboží objednané zákazníkem není skladem, bude zákazník informován o nutné čekací době.

 2. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání objednaného zboží, které je způsobeno dodavatelem (dopravcem) zboží.

 3. Za poškození zásilky dopravcem nese plnou odpovědnost dopravce. Kupující je povinen zkontrolovat obal, ve kterém je výrobek zabalen, a případné poškození nahlásit dopravci ihned po obdržení zásilky. Pokud toto hlášení neprovede, má se za to, že zásilka byla doručena bez poškození. Za doručení objednaného zboží účtuje prodávající přepravní náklady, které jsou uvedeny na eshopu u jednotlivých dopravců.

 4. V případě osobního odběru kupující nehradí náklady na doručení.

 

VII. Místo a způsob dodání zboží

 1. Povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím dopravců uvedených na jeho e-shopu, přičemž konkrétního dopravce si zvolí při vyplňování objednávky.

 2. Standardní doba dodání je 1 až 3 pracovní dny v závislosti na zvoleném způsobu doručení. V některých případech (např. v období Vánoc apod.) se může dodací lhůta prodloužit.

 3. Prodávající informuje kupujícího o předání jeho objednávky dopravci e-mailem. Pokud zboží nebylo Kupujícímu doručeno ani po uplynutí sedmi dnů od doručení zprávy o předání objednávky dopravci, je nutné kontaktovat Prodávajícího.

 4. Kupující je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho převzetí. Převzetí zboží kupující písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží kupující účetní doklad (fakturu), který slouží zároveň jako záruční list.

 5. Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že kupující zboží ve sjednaném čase a místě nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží vrátí, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné spojené s vrácením zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

 6. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží způsobené doručovatelem nebo v důsledku nesprávně zadané adresy kupujícího.

 7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím v místě dodání a zaplacením kupní ceny v plné výši. Převzetím zboží přechází na kupujícího rovněž nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození.

 8. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat zásilku, zda není poškozen obal zásilky (např. mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je kupující oprávněn zásilku nepřevzít.

 9. Neúplnost zásilky nebo poškození zboží je třeba nahlásit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu obchod@sepea.sk nebo telefonicky v pracovní dny na čísle 0918 621 847. Pozdější reklamace neúplnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznána.

 10. SMLOUVA O ÚSCHOVĚ, uzavřená podle § 747 a násl. Zákona č. 40/ 1964 Sb. občanského zákoníku mezi Schovatelem, kterým je HEVIX spol. s r.o., Púpavova 2, 900 27 Bernolákovo, IČO 35718561, a Složitelem, kterým je uživatel těchto webových stránek, který si zakoupil test s diagnostickým činidlem na podložce (všechny výrobky označené SEPEA Elisa Screen, FoodPrint, FoodDetective nebo Candida). Předmětem této smlouvy je skladování testu s diagnostickým činidlem na podložce. V tomto případě je zákazníkovi zaslána pouze odběrová souprava pro odběr a zpětné doručení vzorku. Vlastníkem složené věci je Složitel. Smlouva se stává platnou a účinnou vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami. Schovatel bude předmět smlouvy bezplatně uchovávat až do ukončení vyhodnocení testu, čímž tato smlouva zaniká. Následně opatrovatel s předmětem této smlouvy naloží v souladu s příslušnými právními předpisy. Ukončením vyhodnocení testu se rozumí odeslání výsledků testu Složiteli.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že zboží bylo dodáno samostatně v rámci jedné objednávky, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy od okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

 2. V souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. nemůže kupující odstoupit od smlouvy, pokud otevřel některou z částí zboží, která byla uzavřena v ochranném obalu (a to ani v případě použití transportní zkumavky - zásobníku krevních vzorků - pro test FOODPRINTTM, ADVANCED Test a další testy SEPEA Elisa Screen). Použitím zboží (nebo zasláním vzorku krve na adresu prodávajícího pro testy SEPEA Elisa Screen, SEPEA CANDIDA pro FOODPRINTTM, ADVANCED Test) ztrácí kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 3. Kupující je povinen uplatnit právo na odstoupení od smlouvy písemně nebo formou záznamu na jiném elektronickém médiu (e-mail).

 4. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku.

 5. Kupující je povinen zaslat zboží zpět na adresu HEVIX spol. nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo. Vrácené zboží nesmí být používáno a musí být v původním a nepoškozeném obalu. Zboží nelze zaslat na dobírku, prodávající nemá povinnost takto dodané zboží převzít. Nepoškozené a nepoužité zboží a kopie daňového dokladu (faktury) musí být doloženy k odstoupení od smlouvy. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

 6. V případě platného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14 dnů na účet uvedený kupujícím v odstoupení od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem nebo součástí je poskytnutí služby, pokud její poskytování započalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy po poskytnutí služby, a pokud k poskytnutí služby došlo.

 8. V případě neplatného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zboží kupujícímu a ten je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.

 

IX. Záruční doba a reklamace výrobků

 1. Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U jednotlivého zboží může být záruční doba kratší (viz odstavec 11).

 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi za:

 3. dodržení ceny platné v době odeslání objednávky kupujícím, pokud byla objednávka přijata,

 4. zasílání zboží bez vad,

 5. dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, pokud byla přijata,

 6. přiložení daňového dokladu (faktury), pokud si zákazník nepřeje jinak.

 7. Prodávající neodpovídá za:

 8. opožděné doručení zboží způsobené doručovatelem (pošta, kurýr),

 9. opožděné dodání zboží způsobené nesprávně uvedenou adresou příjemce,

 10. poškození způsobené doručovatelem (pošta, kurýr); Nepřijímejte viditelně poškozené zboží (poškozený obal apod.)!

 11. Datum použitelnosti výrobků je vždy uvedeno na obalu výrobcem. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za škody způsobené používáním zboží po uplynutí doby použitelnosti.

 12. Záruční servis zajišťuje prodávající.

 13. Reklamované zboží (nejlépe pouze po telefonické konzultaci s prodávajícím na čísle regionu Slovensko +421 915 262 135, regionu Česká republika +420734510989) musí být zasláno na adresu HEVIX spol. Ltd. , Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo jako balík doporučenou poštou. Pokud kupující nezasílá reklamované zboží na dobírku, prodávající takto zaslanou reklamaci nepřijme. K reklamovanému zboží musí být přiložena kopie daňového dokladu (faktury).

 14. Prodávající oznámí kupujícímu výsledek vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě uznání reklamace má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, případně má právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu cenu zboží.

 

X. Skladování zboží a hlášení o závadě zboží

 1. Zboží musí být skladováno mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě 4-23 oC, pokud není v návodu k použití konkrétního zboží uvedeno jinak.

 2. Při používání zboží je nutné postupovat v souladu s návodem k použití, který je přiložen ke každému výrobku.

 3. V případě poruchy zboží nebo nehody způsobené používáním zboží je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem i telefonicky na kontaktech uvedených v úvodu Všeobecných obchodních podmínek.

 

XI. Zvláštní podmínky pro odběr a zasílání krevních vzorků pro testy FOODPRINT, ADVANCED Test, Food Detective, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida a další.

 1. Prodávající je držitelem certifikátu pro provoz testovacího zařízení vydaného certifikačním orgánem Cambridge Nutritional Sciences a má odborný personál certifikovaný společností Cambridge Nutritional Sciences. V laboratoři se testují vzorky krve odebrané pomocí testovací soupravy SEPEA.

 2. Při používání soupravy pro odběr vzorků je nutné postupovat v souladu s návodem k použití, který je součástí výrobku. Případné dotazy týkající se použití zboží, jakož i podmínek jeho balení a zasílání na adresu prodávajícího, je třeba konzultovat na kontaktních údajích prodávajícího uvedených v úvodu těchto všeobecných obchodních podmínek.

 3. Kupující je povinen vyplnit dokument s názvem "Žádost o vyšetření vzorku - FORMULÁŘ". Do formuláře se vyplňují údaje týkající se fyzické osoby, jejíž vzorek krve bude zaslán k vyšetření (nemusí se jednat o stejnou osobu jako kupující). Jméno osoby, jejíž vzorek krve je uchováván v transportní zkumavce, musí být rovněž napsáno přímo na štítku nalepeném na transportní zkumavce.

 4. Osoba, jejíž vzorek krve je zaslán prodávajícímu k testování, je povinna vyplnit a podepsat dokument nazvaný "Souhlas se zpracováním osobních údajů".

 5. Vzorek krve, který kupující požaduje vyšetřit, musí být uložen v transportní zkumavce, která je součástí sady SEPEA, přičemž zkumavka musí být řádně uzavřena a musí být zkontrolováno, zda uzávěr na zkumavce sedí, aby vzorek krve nevytekl.

 6. Transportní zkumavka se vzorkem krve. Vyplněný dokument "Žádost o vyšetření vzorku - FORMULÁŘ" a vyplněný a podepsaný dokument "Souhlas se zpracováním osobních údajů" je nutné zaslat poštou na adresu prodávajícího ihned po odběru.

 7. Kupující je povinen dodržovat směrnici o přepravě vzorku krve.

 8. Teplotní podmínky pro skladování a přepravu vzorku kapilární krve jsou následující:

 

Venkovní teplota

Den 1

Den 3

Den 7

Den 14

2-8 °C

OK

OK

OK

OK

do 23 °C

OK

OK

-

-

do 37 °C

OK

-

-

-

do 45 °C

OK

-

-

-

 

 1. Prodejce neodpovídá za správnost výsledků testu, pokud nebyl vzorek správně skladován nebo nebyly dodrženy teplotní parametry uvedené v tabulce. V takovém případě prodávající zpravidla dodá kupujícímu náhradní díly pro odběr vzorku a požádá kupujícího o bezplatný opakovaný odběr.

 2. Prodávající není povinen provést vyšetření dodaného vzorku krve, pokud zásilka neobsahuje řádně vyplněné dokumenty "Žádost o vyšetření vzorku - FORMULÁŘ" a "Souhlas se zpracováním osobních údajů". V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny.

 3. Prodávající zašle výsledky zkoušek způsobem, který si kupující zvolil v dokumentu "Žádost o vyšetření vzorku - FORMULÁŘ". Pokud Kupující uvedl více způsobů oznámení výsledků, má Prodávající právo zvolit kterýkoli z nich.

 4. Prodávající neodpovídá za škodu nebo zásah do osobnostních práv způsobenou kupujícímu nebo osobě, jejíž krev byla testována, tím, že výsledky testu byly získány po jejich zaslání osobami odlišnými od osoby kupujícího nebo od osoby, jejíž krev byla testována.

 5. Zákazníkovi zašleme odběrovou soupravu SEPEA, ve které najdete vše potřebné pro jednoduchý odběr vzorku kapilární krve z prstu. Vyplňte přiloženou žádanku a zašlete vzorek podle pokynů na adresu uvedenou v pokynech. Podmínkou provedení testu je úhrada objednaného výrobku nebo služby. Pokud je výrobek nebo služba řádně uhrazena, zašleme vám originál zprávy FoodPrint nebo Elisa spolu s obecnými dietními pokyny v libovolném světovém jazyce do 14 kalendářních dnů ode dne doručení vzorku. Pokud je platba za výrobek nebo službu připsána na účet provozovatele až po dodání vzorku, počítá se lhůta 14 dnů ode dne připsání peněz na bankovní účet. POZOR! Produkt je předplacenou sadou s poskytováním služby. Vzorek se zpracovává v laboratoři. Pro zpracování je nutné podepsat informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu nezbytně nutnou pro provedení příslušného testu a také souhlas spotřebitele s poskytnutím služby testování vzorku. Vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy po poskytnutí služby. Informovaný souhlas je součástí balení. Dodavatel nedoporučuje opakované testování dříve než 12 měsíců po zavedení diety. Důvodem je, že tělo může na změny ve stravě reagovat pomaleji. ŽÁDÁME O ZASLÁNÍ VZORKU DO 6 MĚSÍCŮ OD ZAKOUPENÍ TESTU.

 6. Při objednávání testů SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida, ADVANCED Test, FOODPRINT platí přiměřeně všechna ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

XII. Povinnosti a odpovědnost kupujícího

 1. Při používání zakoupeného zboží je kupující povinen zajistit řádné dodržování přiloženého návodu k použití zboží.

 2. Kupující je povinen se před použitím zboží podrobně seznámit s návodem k použití a s dalšími dokumenty přiloženými ke zboží. Pokud kupující nerozumí některému z návodů k použití zboží, může kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle uvedeném v úvodu všeobecných obchodních podmínek (oblast Slovensko +421 915 262 135, oblast Česká republika +420734510989).

 3. Kupující je povinen v případě, že trpí jakoukoli infekční chorobou, která se přenáší krví, zabránit kontaktu třetích osob se zbožím, v němž se nachází jeho vzorek. Kupující odpovídá za škodu způsobenou nedodržením této povinnosti v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

 4. Výrobek je určen k jednorázovému použití, nelze jej používat opakovaně nebo jej používat různými osobami. V případě opakovaného použití zboží může dojít k přenosu nemocí mezi osobami, které zboží použily. Prodávající za tyto škody neodpovídá.

 5. Prodávající neodpovídá za škody způsobené používáním zboží v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s podmínkami jeho skladování.

 

XIII. Kontakt na příslušný orgán na ochranu práv spotřebitelů

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

telefon: 02 58272 172, fax: 02 58272 170

 

XIV. Velkoobchod

 1. HEVIX spol. s.r.o. je také velkoobchodním distributorem testů potravinové intolerance FoodDetective a FOODPRINT, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candia, ADVANCED Test pro Slovenskou a Českou republiku. HEVIX spol. Ltd. zajišťuje v rámci obchodní politiky společnosti velkoobchodní spolupráci pro lékaře, lékárny, soukromá zdravotnická zařízení, dietology, fyzické osoby - kosmetické salony a wellness centra. V případě zájmu o obchodní podmínky pro velkoobchodní sektor a velkoobchodní ceník můžete prodávajícího kontaktovat e-mailem na adrese obchod@sepea.eu nebo telefonicky na tel. 0918 621 847.

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Prodejce neposkytuje individuální poradenství ohledně interpretace výsledků testu potravinové intolerance a jeho dopadu na zdraví konkrétní fyzické osoby. Tuto službu však poskytuje nepřímo ve spolupráci s partnery vyškolenými v oblasti potravinové intolerance.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují úpravu smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Veškeré změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.sepea.sk nebo www.sepea.eu.

 4. Tento komisní prodej mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými předpisy Slovenské republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Z. z. občanského zákoníku v platném znění, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího v platném znění, jakož i dalšími právními předpisy.

 5. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti 24. října 2023.

 

Ochrana osobních údajů

 

A. OBECNÉ INFORMACE

 

1/ Identifikace provozovatele

Provozovatelem internetového obchodu www.sepea.sk a www.sepea.eu (dále jen "Obchod") je HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČ: 35718561, DIČ: CZ: SK2023572089. My ve společnosti HEVIX spol. Ltd. chráníme vaše soukromí. Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás znát základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon").

HEVIX. spol s r.o. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě § 19 odst. 1 zákona č. 18/2018 Sb. poskytuje informace týkající se zpracování osobních údajů dotčených osob prostřednictvím portálu www.sepea.sk.

 

2/ Rozsah osobních údajů

Při nákupu v internetovém obchodě a dodání zboží je nutné poskytnout o vás následující informace:

 

jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (nebo adresa, která bude uvedena na faktuře).

Vaše e-mailová adresa (slouží k identifikaci v systému a ke komunikaci s vámi).

volitelné další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou než fakturační adresu).

volitelné telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s vámi).

Tyto údaje jsou uloženy v chráněné databázi na našem serveru. Vaše údaje zpracováváme za účelem zpracování a doručení vaší objednávky, tj. za účelem splnění smluvních podmínek. Tyto údaje jsou rovněž nezbytné pro náš účetní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by přímo souvisely s prací s penězi na účtech. Všechny aktuálně nabízené formy elektronického bankovnictví (platby za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám pouze poskytne informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno či číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a případně vrátit). . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako jsou vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

 

3/ Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme ani neposkytujeme žádnému jinému subjektu, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Jedná se zejména o banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), doručovací služby (doručovací adresa) nebo některé vydavatele a dodavatele, pokud to vyžaduje povaha objednaného produktu (z důvodu aktualizace produktů, registrace členských karet v systému poskytovatele apod.). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově za účelem vyřízení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

 

4/ Právní základ pro zpracování osobních údajů

HEVIX spol. s r.o. jako provozovatel informačního systému zpracovává vaše osobní údaje (jako subjektu údajů) na právním základě podle § 13 odst. 1 písm. b/ zákona č. 18/2018 Sb. - tedy za účelem plnění kupní smlouvy o koupi zboží.

 

5/ Poučení o právech dotčené osoby

Podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů právo:

 1. získat od provozovatele potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud Provozovatel takové osobní údaje zpracovává, má dotčená osoba právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o účelu zpracování osobních údajů; kategoriích zpracovávaných osobních údajů; identifikaci příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, je-li to možné; pro dobu uložení osobních údajů, není-li to možné, informace o kritériích pro její stanovení; právo požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich výmaz nebo omezení jejich zpracování, popřípadě právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; stačí podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 101/2000 Sb. 18/2018 Sb; zdroje osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů; existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování podle § 28 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Sb.; v těchto případech provozovatel poskytne subjektu údajů informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů;

 2. aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 3. aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud:
  A. dotčená osoba vznese námitku proti správnosti osobních údajů, a to po dobu, která Provozovateli umožňuje ověřit správnost osobních údajů,
  B. zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení jejich použití,
  C. Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování osobních údajů, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění právního nároku, nebo
  D. dotčená osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona č. 18/2018 Sb. do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

 4. Podejte návrh Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb.. Kontaktní údaje na Úřad lze získat na internetových stránkách Úřadu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

6/ Doba zpracování osobních údajů

Doba shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání smlouvy o poskytování služeb, nejdéle však dva roky (730 dní). Pro účely fakturace plateb, evidence a vymáhání a zpracování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vyřízení podání účastníka, pro uplatnění práv nebo pro splnění dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, HEVIX spol. Ltd. oprávněna vést evidenci osobních údajů i po ukončení smlouvy o poskytování služeb.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování pouze v rozsahu nezbytném pro účely archivace, statistiky, účetnictví a poskytování souhrnných statistických informací o zákaznících, návštěvnosti, obratu a dalších údajů třetím stranám nebo veřejnosti, avšak v anonymizované podobě, aby na jejich základě nebylo možné jakkoli identifikovat naše zákazníky.

 

7/ Odpovědná osoba

Provozovatel nemá určenou odpovědnou osobu. Při uplatňování svých práv můžete kontaktovat provozovatele pomocí kontaktních údajů uvedených na začátku tohoto dokumentu. Provozní doba provozovatele je každý pracovní den od 8:30 do 16:30 hodin.

 

B. ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TESTECH FOOD DETECTIVE™ a FOOD PRINT®).

 

Společnost HEVIX spol. s r.o. si dovoluje informovat zákazníky, kteří plánují nákup výrobků:

 • FOOD PRINT® test),

 • test ADVANCED

 • SEPEA Elisa Screen test

 • SEPEA Candida test

že pro zpracování vzorku odebraného odběrovou soupravou u těchto výrobků je nutné, aby dotyčná osoba udělila společnosti HEVIX spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se osoby, jejíž vzorek krve je vyhodnocován.

Podle § 19 odst. 2 písm. e/ zákona č. 18/2018 Sb. si dovolujeme tyto zákazníky předem upozornit, že udělení souhlasu se zpracováním údajů získaných laboratorním vyšetřením je nezbytně nutné pro realizaci tohoto smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je přiložen ke každému výrobku a je nutné, aby jej dotyčná osoba vyplnila, podepsala a zaslala spolu s předplatitelskou sadou na naši adresu. Podrobné pokyny jsou součástí balení výrobku

Právní základ pro zpracování osobních údajů v případě výše uvedených produktů: souhlas dotčené osoby

Doba zpracování osobních údajů: Doba zpracování osobních údajů: 2 roky od přijetí objednávky na přípravu laboratorního vyšetření prostřednictvím sběrné sady výše uvedených produktů.